RJVMF 2 (2) 2016

TABLE OF CONTENT

ORIGINAL ARTICLE

HISTOPATHOLOGICAL ASPECTS OF GENTAMICIN’ NEPHROTOXICITY IN ANIMALS

ASPECTE HISTOPATOLOGICE PRIVIND NEFROTOXICITATEA GENTAMICINEI LA ANIMALE

Aurelian-Sorin Pașca1, Paula Maria Saftencu2, Gheorghe Solcan2

1.Disciplina de Anatomie patologică, Diagnostic necropsic și Medicină legală; 2. Clinica medicală Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași – Facultatea de Medicină Veterinară

REZUMAT

Gentamicina este un aminoglicozid utilizat pe scară largă în terapia antimicrobiană la om și animale. În ciuda efectului nefrotoxic și ototoxic major, gentamicina este utilizată la animalele de fermă și de companie în tratarea bronhopneumoniilor, enteritelor, infecțiilor oculare, endocarditelor, nefritelor, etc., ce au ca etiologie agenți patogeni bacterieni. Efectul nefrotoxic sever al gentamicinei asupra rinichilor, exprimat prin inducerea unei necroze tubulare renale acută subletală sau letală, este cunoscut și face încă obiectul cercetărilor de nefrotoxicitate. În present, gentamicina, ca reprezentant important al antibioticelor aminoglicozide, este utilizată și ca inductor al insuficienței renale acute la animalele de experiență, cu scopul de a studia diferite substanțe protectoare ce pot fi asociate pentru a limita efectul nefrotoxic al acesteia. Examinarea histopatologică a rinichilor proveniți de la animale de companie (câini și pisici), cărora le-a fost administrată gentamicina ca antibiotic de bază, a evidențiat deopotrivă leziuni glomerulare, tubulare dar și interstițiale, de natură circulatorie, degenerativă și inflamatorie.

CUVINTE CHEIE: nefrotoxicitate, gentamicină, animale

ABSTRACT

Gentamicin is an aminoglycoside widely used in the antimicrobial therapy in humans and animals. Despite its nephrotoxic and ototoxic major effect, gentamicin is used in farm animals and pets in treating bronchopneumonia, enteritis, eye infections, endocarditis, nephritis, etc., that have a bacterial etiology. The severe nephrotoxic effect of gentamicin on the kidneys, expressed by inducing sublethal or lethal acute renal tubular necrosis is still subject of the nephrotoxicity investigations. Currently, gentamicin as an important representative of the aminoglycoside antibiotics, is used as an inducer of acute renal failure in experimental animals, for the purpose of studying of various protective substances that may be associated to limit the nephrotoxic effect. Histopathological examination of the kidneys from pets (dogs and cats) to which the antibiotic gentamicin was administered, highlighted glomerular, tubular and interstitial damages, circulatory, degenerative and inflammatory types.

KEYWORDS: nephrotoxicity, gentamicin, animals

Read Full Article


ENZOOTIC HEMATURIA OF BOVINES – A MIXED NEOPLASIC DISEASE, TOXIC AND VIRAL

HEMATURIA ENZOOTICĂ A BOVINELOR – ONCOPATIE CU ETIOLOGIE MIXTĂ, TOXICĂ ȘI VIRALĂ

Gheorghe Solcan, Gheorghe Liviu Felix Balcoș, Sorin Aurelian Pașca

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași – Facultatea de Medicină Veterinară

REZUMAT

Hematuria enzootică a bovinelor este cunoscută în toată lumea, de-a lungul timpului fiind considerată consecința intoxicației cu ferigă, asociată cu particularități fizico-chimice ale solului și apei din zonele endemice (carența în unele oligoelemente, radioactivitate etc.). Cercetările de imunohistochimie și biologie moleculară din ultimii 20 de ani au permis elucidarea implicării papilomavirusului bovin tip 2, a cărui acțiune oncogenă este potențată de ptaqulozida din ferigă. Patogeneza este similară cu cea a cancerelor vezicale induse de papilomavirus la om, vaca putând constitui model experimental pentru studiul acestora.

CUVINTE-CHEIE: hematuria enzootică, bovine, ferigă, ptaqulozida, papilomavirus

ABSTRACT

Enzootic hematuria of bovines is world wide known, during the time being considered a consequence of bracken fern poisoning, associated with some phisico-chemical peculiarities of the soil and water from endemic regions (some oligoelements defficiencies, radioactivity etc.). Immunohistochemistry and molecular biology researches from last 20 years elucidated the involvment of bovine papillomavirus type 2, whose oncogenic action is potentiated by ptaquloside from bracken fern. Pathogenesis is similar with those of urinary bladder neoplasia induced by human papillomavirus, cattle being an usefull experimental model for study of those last ones.

KEYWORDS: enzootic hematuria, bovines, bracken fern, ptaquloside, papillomavirus

Read Full Article


TOXIC SUBSTANCES ACTION UPON DOG STOMACH AND ULTRASOUND DIAGNOSIS OF GASTRIC DISORDERS

ACȚIUNEA TOXICELOR ASUPRA STOMACULUI LA CÂINE ȘI DIAGNOSTICUL ECOGRAFIC AL AFECȚIUNILOR GASTRICE INDUSE DE ACESTEA

Asist. univ. dr. Răzvan Nicolae Mălăncuș

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași – Facultatea de Medicină Veterinară

REZUMAT

Diagnosticul afecțiunilor gastrice consecutiv ingestiei subtanțelor toxice cu caracter iritativ la câine reprezintă o preocupare majoră, nu doar pentru personalul veterinar, dar și pentru pacient și proprietar. Utilizarea tehnicii ultrasonografice de investigație a afecțiunilor gastrice permite formularea unui diagnostic cert al acestor afecțiuni, fapt ce poate conduce la elaborarea unui protocol de tratament eficient ce permite oprirea răspândirii și chiar încetarea manifestărilor clinice.

CUVINTE-CHEIE: substanțe toxice, ultrasonografie, câini, afecțiuni gastrice

ABSTRACT

The diagnosis of gastric disorders produced by the ingestion of toxic substances in dogs is a main concern not only for the veterinary staff but also for the patient and owner. The use of ultrasonography as an investigation tool for gastric disorders help establish a definitive diagnosis that may lead to an effective treatment protocol that can stop the spreading and also cease the expression of clinical symptoms.

KEYWORDS: toxic substances, ultrasound, dogs, gastric disorders

Read Full Article


BENEFITS AND RISKS OF USING IMIDOCARB DIPROPIONATE IN CANINE BABESIOSIS

BENEFICII ȘI RISCURI ALE UTILIZĂRII IMIDOCARBULUI DIPROPIONAT ÎN BABESIOZĂ LA CÂINE

Mariana Grecu1, Valentin Năstasă2

1.Asist. univ. dr., Departamentul Preclinici, Farmacologie; 2. Conf. dr., Departamentul Preclinici, Farmacologie; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași – Facultatea de Medicină Veterinară

REZUMAT

Acest studiu a avut ca obiectiv atât evaluarea eficacității imidocarbului dipropionat, cât și riscurile pe care le implică administrarea sa la câinii cu babesioză. S-au evaluat farmacodinamic un număr de 210 câini, care au fost diagnosticați – atât clinic, cât și prin metode specifice de laborator – cu babesioză în forme clinice grave. Pentru recuperarea clinică a pacienților s-a administrat subcutanat imidocarb dipropionat, soluție 8,5%, în doza specificată de producător (0,5 ml/10 kg), dar și tratament nespecific de susținere a funcțiilor organismului. La 72% (n = 151) dintre pacienții evaluați, doza de imidocarb calculată pe Kg corp a fost divizată în două sau trei reprize de administrare la 30 sau 60 minute, iar la 28% (n = 59) s-a administrat doza unică. Rezultatele au evidențiat diminuarea la minim a riscurilor imidocarbului la cazurile unde doza a fost divizată și administrată în mai multe reprize. La pacienții care au primit imidocarb în doză unică s-au observat, la anumite intervale de timp după administrare, efecte colinergice, manifestate prin agitație, hipersalivație, secreții nazale, vomă, iar la unele dintre cazuri au apărut reacții anafilactice, fenomene ce au necesitat administrarea atropinei ca și antidot.

CUVINTE CHEIE: hemosporidioze, căpușe, Imizol, babesioză, Babesia canis

ABSTRACT

This study had as objective assessing the effectiveness imidocarb dipropionate and risks involved in its administration of dogs with babesiosis. Were assessed pharmacodynamic a number of 210 dogs, who have been diagnosed clinically and laboratory specific methods, forms with severe clinical babesiosis. For clinical recovery of the patients were administered subcutaneously imidocarb dipropionate, 8.5% solution in the dose specified by the manufacturer (0.5 ml /10 kg), as well as specific treatment of the supportive body. To 72% (n = 151) of patients evaluated, the dose of imidocarb calculated per kg body weight was divided in two or three rounds of administration to 30 or 60 minutes and 28% (n = 59) were administered a single dose. Results showed minimal reduction in risk imidocarb cases where the dose was divided and administered several occasions. To patients who received imidocarb single dose were observed at certain intervals of time after administration, effects of cholinergic manifested by agitation, hypersalivation, runny nose, vomiting and in some cases anaphylactic reactions, phenomena that required the administration of atropine as antidote.

KEYWORDS: hemosporidiosis, ticks, Imizol, babesiosis, Babesia canis

Read Full Article


REVIEW

THE ETIOLOGY AND ULTRASOUND DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL DISORDERS IN DOGS – A RETROSPECTIVE STUDY

DIAGNOSTICUL ECOGRAFIC AL AFECȚIUNILOR GASTROINTESTINALE LA CÂINE ȘI ETIOLOGIA ACESTORA – STUDIU RETROSPECTIV

Asist. univ. dr. Răzvan Nicolae Mălăncuș

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași – Facultatea de Medicină Veterinară

REZUMAT

În contextul tendințelor globale, atenția sporită acordată bunăstării animalelor impune clinicianului elaborarea unui diagnostic corect prin utilizarea tuturor mijloacelor disponibile. Astfel, prin utilizarea metodelor imagistice de diagnostic se optimizează gradul de corelare a informațiilor ajungându-se la un nivel crescut în cunoașterea și interpretarea afecțiunilor ce stau la baza patologiei tractusului digestiv.

CUVINTE CHEIE: ultrasonografie, câini, tulburări gastrointestinale

ABSTRACT

In the context of global trends, increased attention to animal welfare gives the clinician the important task to establish a definitive and correct diagnosis using all available tools. Thus, correlating the information achieved by using diagnostic imaging methods, leads to an increased level of knowledge and interpretation of the underlying pathology of the gastrointestinal disorders.

KEYWORDS: ultrasound, dog, gastrointestinal disorders

Read Full Article


UP-TO-DATE

TOXIC PLANTS FOR DOGS, CATS AND OTHER ANIMALS

PLANTE TOXICE PENTRU CÂINI, PISICI ȘI ALTE ANIMALE

Ruxandra Otilia Cristea

Clinica Standardvet

REZUMAT

Plantele ornamentale arată minunat într-un apartament sau grădină. Totuși, este bine să știți că o astfel de plantă poate fi și nocivă pentru un animal, mai ales pentru cele de companie, dar nu numai. Dacă un proprietar de animal de companie se prezintă cu acesta (având diverse probleme de sănătate) la medicul de profil, atunci veterinarul trebuie să-l întrebe pe proprietar ce fel de plante ornamentale are în grădină sau în casă. Și aceasta, pentru ca animăluțului respectiv să i se pună un diagnostic corect. Urmarea este, evident, administrarea unui tratament în concordanță cu boala acelui animal.

CUVINTE CHEIE: plante toxice, animale de companie, tratament

ABSTRACT

Ornamental plants looks great in an apartment or in a garden. However, it is good to know that such a plant can be harmful to an animal, especially for the pets, but not only. If an owner comes in a vet clinic with his pet (having various health problems), then for establishing the right diagnosis the vet must know what type of ornamental plants has in the garden or in the house. The result is, of course, the administration of a treatment according with the animal disease.

KEYWORDS: toxic plants, pets, treatment

Read Full Article