RJVMF 8 (6) 2017

TABLE OF CONTENT

ORIGINAL ARTICLE

EVALUAREA CALITĂŢII LAPTELUI LA VACILE DE LAPTE

MILK QUALITY EVALUATION IN DAIRY COWS

Vasiu Mariana1 Biolog MS, Vasiu Iosif2* DVM PhD, Mocanu Emanuel3 DVM, Voichița Gheoca1 PhD Lector Universitar, Cătălin Daniel Gheoca1 DVM PhD Asistent Universitar

  1. Facultatea de Ştiinţe, Sibiu, România; 2. Spitalul de Urgenţă Veterinar, Facultatea de Medicină Veterinară, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca; 3. Facultatea de Medicină Veterinară, U.S.A.M.V. Banatului “Regele Mihai I al României” Timișoara

REZUMAT

Mamitele la vaci reprezintă atât o problemă economică, cât şi una de sănătate publică. Din cele 30 de vaci evaluate, 17 au prezentat mamită subclinică. Testele paraclinice (citologia, pH-ul,) au confirmat prezenţa mamitei subclinice, alături de examenul microbiologic care a identificat prezenţa tulpinilor de Staphylococcus spp. Pseudomonas spp. şi Escherichia coli. Rezultatele antibiogramei pentru tulpinile de Escherichia coli au subliniat o rezistenţă marcantă la toate comprimatele folosite. Astfel, pentru comprimatele de norfloxacină şi amoxicilină, 40% din probele testate au fost rezistente. Pentru comprimatele de cefuroxim şi gentamicină 60% din tulpini au fost rezistente, iar la comprimatele de kanamicină şi sulfametoxazol aproape 80% din tulpinile testate au arătat rezistenţă. Cea mai mica rezistenţă a fost afişată la comprimatele de ciprofloxacină, cu un procentaj de 20%. Studiul de faţă şi-a propus să sublinieze importanţa instituirii precoce a terapiei în cazurile de mamite, folosind în acelaşi timp teste paraclinice pentru obţinerea unui diagnostic cert, pentru a se putea evita astfel instalarea fenomenului de antibioticrezistenţă.

CUVINTE-CHEIE: Escherichia coli, mamită, subclinic, sănătate publică, vaci

ABSTRACT

Cow mastitis represents a major economic and public health problem. Out of the 30 tested cows, 17 had subclinical mastitis. Laboratory tests (milk cytology, pH) confirmed presence of subclinical mastitis, alongside microbiological tests which identified the presence of Staphylococcus spp. Pseudomonas spp. and Escherichia coli. Escherichia coli susceptibility tests showed high resistance in all tested antibiotics. Henceforth, for norfloxacin and amoxicillin a total of 40% of tested milk samples were resistant. For cefuroxim and gentamicin, 60% of tested isolates were not susceptible and in kanamycin and sulfamethoxazole tested isolates, almost 80% of samples were resistant. Best results were obtained only in ciprofloxacin tested samples, with a 20% resistant percentage. Aim of present study was to highlight the important role of early starting a correct mastitis treatment, doubled with laboratory assays, in order to be able to bypass antibiotic resistance cases.

KEYWORDS: Escherichia coli, mastitis, subclinic, public health, cows


ORIGINAL ARTICLE

ASPECTE MORFOLOGICE ALE ANEMIEI LA CÂINI – STUDIU RETROSPECTIV

MORPHOLOGICAL FEATURES OF ANEMIA IN DOGS – RETROSPECTIVE STUDY

Asist. univ. dr. Răzvan Nicolae Mălăncuș

Facultatea de Medicină Veterinară – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Aleea Mihail Sadoveanu 8, 700489, Iași

REZUMAT

Anemiile fac parte din patologia sistemului eritrocitar şi se caracterizează prin valori subnormale în sfera eritronului(globule roșii, cantitate totală hemoglobină, repectiv organ formator). Diagnosticul anemiilor la animale se bazează pe coroborarea datelor anamnetice cu rezultatele examenelor clinice şi paraclinice. În examinarea clinică se recunosc tulburări comune tuturor anemiilor: piele și mucosae aparente palide, sidefii, hepatomegalie cu sensibilitate crescută, splenomegalie, tahicardie, puls ridicat, polipnee sau dispnee în repaus ori la efort mic, inapetență, lipsă de voiciune, oboseală la efort, scăderea randamentului şi a reactivităţii generale a organismului. Într-un studiu realizat în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Iași, pe un număr de 117 câini diagnosticați cu sindrom anemic, în urma efectuării determinărilor hematologice cantitative şi a examinării frotiurilor sanguine, s-au identificat 79 (67,5%) cazuri de anemie normocitară, normocromă, 17 (14,5%) cazuri de anemie macrocitară, hipercromă, respectiv 21 (18,0%) cazuri de anemie microcitară, hipocromă.

CUVINTE-CHEIE: anemie, câini, eritrocite

ABSTRACT

Anemia is part of the pathology of the erythrocyte system and is characterized by subnormal values in the erythron sphere (red blood cells, total hemoglobin value, bone marrow). The diagnosis of anemia in animals is based on the corroboration of anamnestic data with the results of clinical and paraclinical examinations. Clinical examinations reveals common disorders for all anemia types: pale skin and mucous membranes, hepatomegaly with increased sensitivity, splenomegaly, tachycardia, high pulse, polypnea or dyspnoea at rest or at low effort, inappetence, decrease in overall body performance and reactivity. In a study carried out at the Faculty of Veterinary Medicine in Iasi on 117 dogs diagnosed with anemic syndrome, after performing quantitative haematological tests and examination of blood smears, were identified 79 (67.5%) cases of normocytic, normochromic anemia, 17 (14.5%) cases of macrocytic, hyperchromic anemia and 21 (18.0%) cases of microcytic, hypochromic anemia.

KEYWORDS: anemia, dogs, erythrocytes


ORIGINAL ARTICLE

NUTRIŢIA PARENTERALĂ – UN SUPORT NEGLIJAT ÎN TERAPIA INTENSIVĂ, 5 ANI DE EXPERIENȚĂ CLINICĂ EXTENSIVĂ

PARENTERAL NUTRITION – A MUCH NEEDED SUPPORT, OFTEN NEGLECTED, 5 YEARS OF CLINICAL EXTENSIVE EXPERIENCE

Adrian Iurcenco, DVM, MRCVS

Medic urgențe și terapie intensivă la clinica SpeedVet, Intensivist and Clinical Director at SpeedVet Emergency Veterinary Clinic

REZUMAT

Privarea de nutrienți a pacienților critici, de multe ori pe parcursul mai multor zile, indiferent de cauza primară, reduce semnificativ capacitatea lor de recuperare și eficiența tratamentelor aplicate. De teama complicațiilor tehnice, a costurilor (de fapt, mult reduse în ultimii ani) și, mai ales, a temerilor de contaminare bacteriană, medicii sunt în continuare reținuți în a aplica hrănirea parenterală. Acest articol dorește să limpezească neclaritățile informaționale despre acest subiect și să încurajeze utilizarea soluțiilor de hrănire parenterală totală fără teamă, în mod informat, pentru a ridica standardul terapiei pacienților.

CUVINTE-CHEIE: malnutriție, hrănire parenterală, hipoalbuminemie, necesar caloric, terapie intensivă, hrănire parenterală parțială


ABSTRACT

Nutrient privation of the critical and inapetent patient, often for multiple days, regardless of the underlying disease, can dramatically reduces its capacity to recover and the efficacy of our treatment. The fear induced by the technical complications, high costs (actually, greatly reduced in the last few years) and the fear of bacterial contamination makes parenteral nutrition not very popular among veterinarians. This article aims to shed some light and share our extensive experience on the topic. Our hope is that more and more veterinarians will become confident and start administering parenteral nutrition more often, in an educated manner. Thus we aim to raise the standard of animal intensive care in Romania.

KEYWORDS: parenteral nutrition, intensive care, hypoalbuminemia, resting energy requirement, critical care


ORIGINAL ARTICLE

DETERMINĂRI IMUNOLOGICE LA SUINE, CONSECUTIV POTENŢĂRII RĂSPUNSULUI IMUN, PRIN FOLOSIREA UNOR IMUNOMODULATORI

IMMUNOLOGICAL DETERMINATIONS ON SWINE, SUCCESSIVE TO POTENTIATION OF THE IMMUNE RESPONSE USING IMMUNOMODULATORS

Călin, T. Petruţ

Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea “Spiru Haret”

REZUMAT

Prin acest studiu s-a urmărit reacţia imunologică a organismului, ca urmare a potenţării cu imunomodulatori nespecifici a răspunsului imun indus de vaccinarea antipestoasă şi antirujetică (imunomodulare specifică) la purcei crescuţi în sistem intensiv. Au fost supuşi testării 40 de purcei, sub forma a 4 loturi (A, B, C, D), începând cu vârsta de 52 de zile, testarea fiind realizată într-un complex de creşterea porcului în sistem intensiv. La lotul A s-a administrat suspensie de corpi bacterieni (Corynebacterium parvum). La lotul B a fost administrat preparatul Levamisol, de uz veterinar, iar la lotul C s-a administrat vitamina E şi seleniu folosindu-se produsul Romselevit. Lotul D a fost folosit ca martor, fiind supus doar vaccinării. Experimentul s-a derulat pe o perioadă de 85 de zile, timp în care s-au efectuat trei prelevări de sânge. Datele au fost prelucrate statistic prin metoda Student-Fischer. Numărul de leucocite (valori absolute) a prezentat, la sfârşitul experimentului, o scădere semnificativă la lotul modulat cu Corynebacterium parvum (p<0,05), comparativ cu celelalte loturi. Procentul de limfocite a crescut, prezentând valoare statistică, la lotul tratat cu vitamina E şi seleniu, la testarea intermediară, invers proporţional cu procentul de neutrofile, care a scăzut la acelaşi lot. Stimularea cu Corynebacterium parvum a determinat o creştere importantă a procentului de eozinofile după prima administrare, la lotul tratat cu Levamisol creşterea evoluând până testarea finală. Vaccinarea antirujetică a determinat apariţia unor titruri de anticorpi net superioare la loturile modulate cu Corynebacterium parvum şi Levamisol faţă de lotul martor.

CUVINTE-CHEIE: reacţie imunologică, suine, răspuns imun

ABSTRACT

Through this study it was followed the immunological reaction of the organism, as a result of increasing, by using unspecific immunomodulators, of the immune response induced by the Swine Erysipelas vaccination (specific immunomodulation) on piglets reared in intensive system. We tested 40 piglets, in 4 groups (A,B,C,D), starting with age of 52 days old testing being conducted in an intensive piggery. In group A it was administrated a bacterial suspension (Corynebacterium parvum). Group B received Levamisol ( for veterinary use) and group C received vitamin E and selenium, using Romselevit. Group D was used as a witness group, being submissed only to vaccination. The experiment was developed in a period of 85 days. During this time, we made 3 blood analysis. The data were statistically processed using Student-Fisher method. The number of leucocytes (in absolute values) showed at the end of the experiment a significant decrease on group modulated with Corynebacterium parvum (p<0,05), compared with the other 3 groups. The percentage of lymphocytes increased, showing statistical value in the group treated with vitamin E and selenium in the intermediate testing, inversely proportional to the percentage of neutrophils which decreased from the same group. Stimulation with Corynebacterium parvum has determined an important increased of the eosinophils percentage after the first administration, at the group administrated with Lavimasol the growth evolved untill the final testing. The antirujetic vaccination has determined the appearance of titres of antibodies, significantly higher on the groups modulated with Corynebacterium parvum and Lavimasol to the control group.

KEYWORDS: immunological reaction, swine, immune response


CLINICAL CASE

URETROSTOMA PERINEALĂ LA COTOI

PERINEAL URETHROSTOMY IN TOM-CAT

Diaconescu A.*, Gîscă D. **, Pascal Manuela*, Tudose A.***

*Facultatea de Medicină Veterinară București; **C.M.V.I. Vânători, jud. Galați; ***C.S.V. Smârdan, jud. Galați

REZUMAT

Frecvența ridicată a obstrucțiilor uretrale la cotoi, precum și faptul că nu toate pot fi rezolvate conservativ, impune ca fiecare practician să cunoască o tehnică corectă de uretrostomă perineală. Articolul trece în revistă principalele aspecte legate de anestezie, intervenția chirurgicală propriu-zisă, precum și principalele complicații postoperatorii mai frecvent întâlnite.

CUVINTE-CHEIE: uretrostomă perineală, obstrucție uretrală, anestezie

ABSTRACT

The high incidence of urethral obstructions in tom-cats, combined with the fact that not all of them can be non-surgically cured, requires that every practitioner knows a correct technique of perineal urethrostomy. This paper explains the main aspects regarding anesthesia, the surgical procedure itself, and the most frequently encountered complications.

KEYWORDS: perineal urethrostomy, urethral obstruction, anesthesia


REVIEW

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ȘI DE DIAGNOSTIC ÎN TOXICOZELE ANIMALELOR DE COMPANIE

EPIDEMIOLOGICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS IN PETS POISONING

Adriana Amfim1, DVM PhD Lector Uuniversitar, Valentina Nicolae2 DVM

1.Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea “Spiru Haret” București, Disciplina de Toxicologie; 2. Cabinet Medical Veterinar Individual, București

REZUMAT

Animalele sunt expuse în mod constant la o gamă largă de substanțe chimice, multe dintre ele având potențial toxic, unele dintre ele producând manifestări clinice de tip toxic. Pesticidele sunt aplicate peste tot în vederea dezinsecțiilor și deratizărilor (aplicarea lor ar trebui să se facă astfel încât să se limiteze accesul la ele atât al animalelor de companie, cât și al animalelor de fermă). Conform unui studiu epidemiologic asemănător, câinii sunt cei mai frecvenți expuși, în special tineretul. Cele mai frecvente cazuri de intoxicații la animalele de companie sunt cu insecticide, de asemenea cu raticide (în special cele anticoagulante), acestea având un risc crescut. Acest studio reprezintă un studiu epeidemiologic retrospectiv al toxicozelor la animalele de companie, cu stabilirea incidenței intoxicațiilor la câine și pisică. Supravegherea epidemiologică s-a realizat, pe o perioadă mai mare de un an, într-un cabinet veterinar din București. Pentru stabilirea diagnosticului toxicologic prezumtiv au fost urmărite datele anamnetice, semnele clinice și, complementar, au fost realizate teste paraclinice și toxicologice. Etiologia intoxicațiilor a fost reprezentată de raticide (25%), antigel (25%), urmate de insecticide, detergent, paracetamol.

CUVINTE-CHEIE: diagnostic prezumtiv, raticide, teste paraclinice, câine, pisică

ABSTRACT

Animals are constantly exposed to a wide variety of foreign chemicals, many of which are potentially toxic and some of which result in the clinical poisonings. Pesticides are applied on or around animals for the control of insects and rodents (these chemicals may be placed in areas without regard for accessibility to household pets and domestic livestock). According to same epidemiological study, dogs were the most commonly poisoned species, particularly younger animals. The majority of cases in companion animals resulted from exposure to insecticides, although rodenticides (especially anticoagulants) posed a significant risk. This study represents a retrospective study of epidemiological investigation of toxicosis in companion animals with diferent exogen compunds, for establishing a prezumtiv diagnosis of intoxication and to establish the frequency of toxicosis on cats and dogs. The cases assessment was carried out over a one year period in a veterinary practice from Bucharest. In order to establish the presumptive toxicological diagnosis, anamnestic data, clinical signs presented by animals supplemented with toxicological and paraclinical tests were followed. The etiology of all intoxications were with rodenticides (25%), ethylene glycol (25%) followed by those with insecticides, detergents, acetaminophen.

KEYWORDS: presumptive diagnosis, rodenticides, paraclinical tests, dog, cat


REVIEW

MANAGEMENTUL NUTRIŢIONAL AL PACIENȚILOR CU BOALĂ RENALĂ CRONICĂ

NUTRITIONAL MANAGEMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS

Șef lucrări dr. Bogdan-Alexandru Vițălaru, Drd. Alina Ştefănescu

Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Știinte Agricole și Medicină Veterinară din București – Disciplina de Obstetrică-Ginecologie

REZUMAT

Boala renală cronică (BRC) este o afecțiune progresivă și frecvent întâlnită, în special în cazul pacienților geriatrici. Modificările dietetice și o bună gestionare a nutriției sunt esențiale pentru încetinirea progresiei bolii renale, dar și pentru ameliorarea consecințelor sale metabolice. Obiectivele managementului nutrițional sunt de a furniza o cantitate suficientă de energie pentru a menține scorul greutății corporale, de a atenua manifestările clinice ale uremiei, de a reduce tulburările hidro-electrolitice și de a încetini progresia bolii. Trebuie implementată o dietă renală adecvată într-un stadiu incipient al bolii pentru a spori beneficiile acesteia. De asemenea, hrănirea parenterală și enterală ajută la administrarea unei diete adecvate pacienților anorexici. Valorile proteinelor, fosforului, antioxidanților, sodiului, potasiului și vitaminelor B trebuie monitorizate în mod continuu, iar pacientul trebuie să beneficieze de suplimentarea în consecinţă pentru a evita deficitul acestora. De asemenea, folosirea chelatorilor de fosfor este imperios necesară atunci când este implementată o dietă renală. Alimentația adecvată constituie baza terapiei bolii renale cornice, indiferent de categoria de vârstă a pacienţilor.

CUVINTE-CHEIE: management, nutriţie, boală renală cronică, proteine, chelatori, fosfor

ABSTRACT

Chronic kidney disease is a frequent and progressive disease of older patients. Dietary modifications and a good nutritional management are key to slowing progression of renal disease and alleviating its metabolic consequences. The objectives of the nutritional management are to provide sufficient energy to maintain the body score condition, alleviate the clinical manifestations of uremia, minimize the fluid, electrolyte and acid-base disturbances, and slow the disease progression. A proper renal diet has to be implemented in an early-stage of the disease, to increase its benefits. Also, parenteral and assisted enteral feeding helps deliver an appropriate diet in anorexic patients. The protein, phosphorus, antioxidants, sodium, potassium and B vitamins levels have to be monitored continuously, and the patient has to be provided with all of them in order to avoid deficits. Also, the use of intestinal phosphate binders is mandatory when implementing a renal diet. An appropriate nutrition is the cornerstone of treatment for patients with CKD regardless of the age.

KEYWORDS: management, nutrition, chronic renal disease, protein, chelators, phosphorus