RJVMF 4 (2) 2017

TABLE OF CONTENT

 

ORIGINAL ARTICLE

STERILIZAREA CHIRURGICALĂ PREPUBERTARĂ LA CANIDE: AVANTAJE, RISCURI, EFECTE SECUNDARE

EARLY SURGICAL NEUTERING IN CANINES: ADVANTAGES, RISKS, SIDE EFFECTS

Conf. Univ. Dr. Alexandru Diaconescu

U.S.A.M.V. – Facultatea de Medicină Veterinară București, Departamentul Științe Clinice Clinica de Ginecologie, Obstetrică și Andrologie

REZUMAT

Vârsta optimă pentru sterilizarea chirurgicală a canidelor a fost și rămâne un subiect de polemică între diferiți autori. Articolul de față își propune, pe baza studiilor efectuate, atât în Europa, cât și în SUA, de diferiți cercetători, precum și a experienței proprii a autorului, să pună în balanță atât avantajele, cât și dezavantajele sterilizării prepubertare la canide, mai ales în cazul raselor de talie mare și gigante. Concluzia ar fi că nu există situații standard, fiecare caz trebuind să fie evaluat individual, în funcție de factorii de risc specifici rasei respective.

CUVINTE-CHEIE: sterilizare, hemangiosarcom, osteosarcom, disfuncție cognitivă senilă

ABSTRACT

The optimal age for the surgical neutering of canines has always been and will forever be a greatly debated subject amongst different authors. The goal of this article is to discuss the advantages and disadvantages of prepubescent sterilisation in large and giant breeds. In order to achieve this, it will analyse a series of USA and Europe based studies, as well as the author’s own experience. The conclusion drawn will be that there are no standard situations, every case being unique to the characteristics of the individual and the risks associated with each separate breed.

KEYWORDS: neutering, hemangiosarcoma, osteosarcoma, age-related cognitive impairment


ORIGINAL ARTICLE

EFECTELE CROMULUI HEXAVALENT ASUPRA HISTOLOGIEI TESTICULARE LA ŞOBOLANI (STUDIU PE TREI GENERAŢII)

HEXAVALENT CHROMIUM IMPACT ON TESTICULAR HISTOLOGY IN RATS (THREE GENERATION STUDY)

Asist. univ. dr. Jelena Savici, Prof. univ. dr. h.c. Alexandra Trif, Şef lucr. dr. Diana Brezovan

U.S.A.M.V – Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, România

REZUMAT

Afectarea tot mai frecventă a sănătăţii reproducerii la animale şi om; precaritatea cercetărilor şi controversele dintre opinii referitor la impactul cromului asupra aparatului reproducător mascul; existenţa în România a industriei poluatoare cu crom şi posibilitatea extrapolării rezultatelor la om în evaluarea şi profilaxia stării de sănătate a reproducerii au fost motivele realizării acestui studiu. Cromul VI este un oxidant puternic a cărui prezenţă în mediu se datorează activităţii omului. Toxicitatea cromului VI asupra aparatului reproducător a fost studiată în condiţiile administrării dozelor mari şi nu s-a luat în considerare expunerea la dozele mici (LOAEL) şi în timp (3 generaţii), dozele la care pot fi expuşi atât oamenii, cât şi animalele situate în apropierea industriilor producătoare de Cr VI. Acest studiu a arătat că, într-adevăr, cromul hexavalent se acumulează în testicule şi produce modificări structurale ale acestuia, ducând la perturbarea atât a producţiei hormonale, cât şi a spermatogenezei.

CUVINTE-CHEIE: crom, testicule, histologie, şobolani

ABSTRACT

Reproductive health in animals and humans being more and more affected; the precarious research and the controversy between opinions regarding the impact of chromium on the male reproductive system; the existence in Romania of the polluting chromium industry and the possibility of extrapolating the results in humans in the evaluation and prophylaxis of the reproductive health status were the reasons for this study. Chromium VI is a strong oxidant which is present in the environment due to human activity. Chromium VI toxicity on the reproductive system was studied only using the high doses, and it wasn’t taken into account exposure in time (three generations) and exposure to low doses (LOAEL), the doses that both people and animals living nearby Cr VI producing industries may be exposed. This study showed that, indeed, hexavalent chromium accumulates in the testis and cause structural changes leading to disruption of hormone production and spermatogenesis.

KEYWORDS: chromium VI, testes, histology, rats


ORIGINAL ARTICLE

MONITORIZAREA HIPERADRENOCORTICISMULUI ȘI NOI TESTE DIAGNOSTICE (INCLUSIV PRE- ȘI POST-CHIRURGIE)

NEW DIAGNOSTIC TESTS AND MONITORING HYPERADRENOCORTICISM (INCLUDING PRE- AND POST-SURGERY)

Prof. Federico Fracassi

DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA, Italy

ABSTRACT

Cushing’s Syndrome/Disease (spontaneous form) is represented by the clinical and laboratory alterations resulting from a chronic and pathological hypercortisolemic state. It is very important to underline that there is no syndrome without clinical signs and asymptomatic dogs should not be tested. Before performing an endocrine test, it is very important to do complete haematology, urinalysis and serum biochemistry. The evaluation of the clinic and pathologic abnormalities is very important to support the diagnosis and exclude relevant concurrent disorders (e.g. kidney disease, infections) that could influence the diagnostic tests.

KEYWORDS: Cushing’s Syndrome, abnormalities, kidney disease, infections


ORIGINAL ARTICLE

MONITORIZAREA DIABETUL ZAHARAT ȘI NOI TESTE DIAGNOSTICE

NEW DIAGNOSTIC TESTS AND MONITORING DIABETES MELLITUS

Prof. Federico Fracassi

DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA, Italy

ABSTRACT

An early and accurate diagnosis of diabetes mellitus (DM) is essential to prevent complications, delay progress of the disease, and establish a suitable and effective therapeutic strategy. The presence of typical clinical signs, along with persistent fasting hyperglycaemia and glycosuria, point to a diagnosis of DM. To date, however, and unlike the situation in human medicine, a distinct glycaemic value has not been established above which a state of DM can be clearly defined.

KEYWORDS: diabetes mellitus, clinical signs, glycaemic value


ORIGINAL ARTICLE

CRIZA HIPOGLICEMICĂ

HYPOGLYCEMIC CRISIS

Elke Rudloff, DVM, DACVECC (SUA)

Lakeshore Veterinary Specialists

ABSTRACT

Glucose is the main molecular source of adenosine triphosphate (ATP) production that all cells in every organ require to exist. The brain, almost exclusively, uses glucose for energy (it uses 25% of all glucose in the body), but cannot synthesize or store it. It has 3 times the metabolic rate than other tissues, is the most susceptible to hypoglycemia. Glucosensing neurons in the ventromedial hypothalamus trigger a sympathoadrenal response to hypoglycemia. The release of epinephrine, glucocorticoid, and glucagon suppresses endogenous insulin secretion, antagonizes insulin, and this process, along with the release of growth hormone, increases the production and release of glucose. This increases circulating glucose levels and maintains a glucose supply for neuronal cells, which do not require insulin for glucose uptake.

KEYWORDS: glucose, ventromedial hypothalamus trigger, neuronal cells


CLINICAL CASE

CEZARIANA LA OAIE ȘI CAPRĂ

CAESARIAN SECTION OF SHEEP AND GOAT

Alexandru Diaconescu1, Dan Eugen Gîscă2, Manuela Pascal3, Andrei Tudose4

1.U.S.A.M.V. – Facultatea de Medicină Veterinară București, 2. Cabinet Medical Veterinar Individual, 3. Rezident al Colegiului European de Anestezie și Terapie Intensivă, 4. Cabinet Medical Veterinar Individual

REZUMAT

Indicaţiile principale pentru operaţia cezariană la oaie şi capră sunt: non-dilataţia cervixului; prolapsul vaginal ireductibil sau sever traumatizat (fig. 15), disproporţia feto-pelvină, în special la animalele primipare cu un singur fetus; emfizemul fetal. Indicaţii mai puţin frecvente sunt: torsiunea uterină, strictura vulvovestibulară, dispoziţia fetală greşită (care nu poate fi corectată din cauza imaturităţii maternale sau contracţiilor uterine). Prolapsul ar trebui tratat iniţial conservativ prin repoziţionare şi inserţia suturilor vulvare de retenţie, în speranţa că va continua gestaţia până la termen, dar multe cazuri trec prin travaliu timpuriu cu o dilatare incompletă a cervixului. Din nefericire, mieii din astfel de animale mor frecvent prematur, după ce prezintă mişcări convulsive ale membrelor şi tulburări respiratorii.

CUVINTE-CHEIE: cezariană, oaie, capră

ABSTRACT

The most common indications for caesarean section in sheep and goats are: non-dilated cervix; irreducible vaginal prolapse or severe trauma, feto-maternal disproportion, especially in primiparous animals with a single fetus; fetal emphysema. Less common indications are uterine torsion, vaginal stricture or in cases of fetal maldisposition when it cannot be corrected due to immaturity and maternal uterine contractions. Prolapse should be initially treated conservatively by repositioning of the prolapse and insertion of vulvar retention sutures, but many cases go through early labor with incomplete dilation of the cervix. Unfortunately, the lambs of such animals often die prematurely after the convulsive movements of the limbs and from respiratory disorders.

KEYWORDS: caesarean, sheep, goats


CLINICAL CASE

CEZARIANA LA VACĂ

COW CAESARIAN

Alexandru Diaconescu1, Dan Eugen Gîscă2, Manuela Pascal3, Andrei Tudose4

1.U.S.A.M.V. – Facultatea de Medicină Veterinară București, 2. Cabinet Medical Veterinar Individual, 3. Rezident al Colegiului European de Anestezie și Terapie Intensivă, 4. Cabinet Medical Veterinar Individual

REZUMAT

Operaţia cezariană la vacă a încetat de mult să fie o raritate, la ora actuală fiind considerată o intervenţie chirurgical-obstetricală de rutină. Această schimbare de atitudine se datorează, pe de-o parte progreselor realizate în materie de asepsie-antisepsie, combaterea durerii şi antibioterapie, iar pe de altă parte dezvoltării fără precedent a raselor de bovine de carne, la care disproporţia feto-pelvină este practic o regulă. Cele trei obiective majore urmărite într-o cezariană sunt: obţinerea unui viţel viu, supravieţuirea femelei şi păstrarea fertilităţii ulterioare a acesteia. În general, atingerea primelor două obiective este mai facilă decât a ultimului. În orice caz, prognosticul vital, dar şi cel pentru reproducţie, trebuie modulat în funcţie de anumiţi factori fundamentali sau conjuncturali, cum ar fi : fetus viu sau mort, abilitatea medicului veterinar, posibilitatea realizării unei cât mai bune asepsii, starea de sănătate şi de întreţinere a vacii, prezenţa a cel puţin unui ajutor calificat (alt medic, asistent, tehnician, etc.).

CUVINTE-CHEIE: cezariană, vacă

ABSTRACT

Cow caesarian has long stopped to be something very rare, as presently it is considered a routine surgical- obstetrical intervention. This change of attitude is due, on one hand, to progress accomplished in what’s concerning asepsis-antisepsis, pain control and antibiotherapy, and on the other hand, is due to unprecedented development of meat bovine races, where the fetopelvic disproportion is practically a rule. The three major objectives pursued in a caesarian are: obtaining a live calf, the survival of the cow and preserving its subsequent fertility. Generally speaking, achieving the first two objectives is easier than the last one. In any case, the vital prognosis, and also the one for reproduction, needs to be shaped according to certain fundamental factors or terms such as: alive or dead fetus, the ability of the veterinarian, the possibility to accomplish a better asepsis, the health condition and sustenance of the cow, the presence of at least one other qualified helper (another doctor, assistant, technician, etc.).

KEYWORDS: caesarian, cow