RJVMF 3 (1) 2017

TABLE OF CONTENT

ORIGINAL ARTICLE

TETANOSUL LA CABALINE ȘI SUINE

TETANUS IN SUINES AND EQUINES

Dr. Andrei Tudose1, Dr. Dan Eugen Gîscă2, Dr. Ana Tudose3

1.Cabinet Medical Veterinar Individual, localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Galați, 2. Cabinet Medical Veterinar Individual, localitatea Vânători, județul Galați, 3. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați

REZUMAT

Tetanosul este o boală toxiinfecțioasă comună omului și mai multor specii de animale domestice și sălbatice, fiind caracterizată printr-o excitabilitate exagerată a centrilor nervoși motori, insoțită de contracții spasmodice, tonice ale intregii musculaturi striate. Receptivitatea animalelor diferă in funcție de specie. Astfel, receptivitatea maximă o prezintă ecvinele, urmate de suine, ovine, taurine și carnasiere.

CUVINTE CHEIE: tetanos, cabaline, suine

ABSTRACT

Tetanus is a toxi-infectious disease common both to people and several domestic and wild animal species. It is characterized by an exagerated excitability of motor nervous centers, accompanied by tonic, spasmodic contractions, of all striated muscle mass. Animal receptivity differs according to species. Thus, maximum receptivity is shown by equines, followed by suines, ovines, cattle and preditories.

KEYWORDS: tetanus, equines, suines


ORIGINAL ARTICLE

INDICI MICROBIOLOGICI AI CARCASELOR DE BOVINE, OVINE ŞI PORCINE ÎN PERIOADA DE COMERCIALIZARE

MICROBIOLOGICAL INDICES OF CATTLE, SHEEP AND PIGS CARCASSES DURING SALE PERIOD

Nicolae Starciuc, Ruslan Antoci

Disciplina Boli infecțioase, Catedra Clinici II, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Medicină Veterinară și Știința Animalelor

REZUMAT

Rezultatele cercetărilor au avut ca scop compararea gradului de contaminare cu microorganisme a carcaselor de bovine, ovine și porcine în perioada de comercializare în cadrul Întreprinderii Municipale „Piața agricolă centrală” din Chișinău. Prelevarea probelor pentru examinare s-a efectuat în diferite perioade ale anului corespunzatoare celor patru anotimpuri. În rezultatul investigațiilor s-a stabilit că cea mai mare încărcătură microbiană o au carcasele de ovine, urmate de carcasele de porcine și bovine. Acest fenomen se explică prin faptul că există un grad mic de respectare a normelor igienice în timpul sacrificării ovinelor și porcinelor în condiții casnice, dar și în timpul transportării acestora pentru comercializare.

CUVINTE CHEIE: carcase, microfloră, contaminare, frotiu, prelevare de probe

ABSTRACT

The aim of researches was to compare the level of contamination with microorganisms of cattle, swine and sheep carcasses on trading period in the „Agricultural Central Market” of Chisinau. Sampling for examination was collected at different times of the year corresponding to the four seasons. As a result of investigations it was established that the highest microbial load was established of the sheep carcasses have followed the carcasses of pigs and cattle. This phenomen is explained by the fact that there is a low degree of compliance hygiene during the slaughter of sheep and pigs in home conditions, but also during their transportation for sale.

KEYWORDS: carcasses, microflora, contamination, smear, sampling


ORIGINAL ARTICLE

EPIDEMIOLOGIA MAMITELOR LA CĂŢELELE AFLATE ÎN LACTAŢIE

LACTATING BITCHES MASTITIS EPIDEMIOLOGY

Vasiu Iosif1* DVM PhD, Pop Raul Alexandru2 DVM PhD CONFERENŢIAR, Matei Ioana Adriana3 DVM PhD, Brudaşcă Florentin Gheorghe1 DVM PhD PROFESOR

1.Departamentul de Boli Infecţioase, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, România, 2. Departamentul de Reproducţie, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, România, 3. Departamentul de Parazitologie, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, România

REZUMAT

Mamitele la căţele afectează atât femela aflată în lactaţie, cât şi cuibul, prin potenţialul acestei afecţiuni de a se complica cu septicemie, gangrena mamelei şi mortinatalitate. Din această perspectivă, evaluarea epidemiologiei mamitelor la căţele primează pentru bunăstarea şi sănătatea cuibului luat ca un întreg. În acest studiu au fost incluse 100 de căţele aflate în lactaţie, inclusiv căţele cu lactaţie nervoasă, alături de femele din perioada periparturientă. Diagnosticul glandelor mamare a fost elaborat pe baza marilor metode semiologice, dublate de o evaluare paraclinică a sângelui şi a secreţiei mamare (citologie, pH, microbiologie, proteine de fază acută). Fiecare proprietar a completat un chestionar în care au fost incluse atat întrebări generale despre căţele, cât şi întrebări legate de istoric şi starea de sănătate. Datele statistice au fost prelucrate cu ajutorul unui program specializat. Studiul de faţă arată faptul că prezenţa mamitelor la căţele este puternic influenţată de diverşi factori care ţin atât de starea fiziologică (p ≤ 0.05) – precum talia, vârsta, numărul de fătări sau dimensiunea cuibului – cât şi de diverşi factori de mediu (p ≤ 0.05) – precum condiţiile de cazare sau tipul de hrană – alături de prezenţa altor afecţiuni concurente (p ≤ 0.05).

CUVINTE CHEIE: mamite, căţele, lactaţie, epidemiologie

ABSTRACT

Mastitis in lactating bitches affects both female and litter due to its potential to complicate with septicaemia, Mastitis gangrenosa and mortinatality. Henceforth, bitch mastitis epidemiological evaluation exceeds whenever one looks upon the bitch and litter welfare. A total of 100 lactating dams were included in this study, including Lactatio sine graviditate bitches, alongside periparturient females. Mammary gland diagnostic was elaborated by clinical evaluation of females alongside paraclinic assays of both blood and milk (cytology, pH, microbiology, acute phase proteins). Each owner completed a questionare in which questions regarding the animal, animal health and history had to be answered. Statistical analysis was performed by using a specialized statistical program. Here study shows that presence of mastitis is strongly influenced by various physiological factors (p ≤ 0.05) such as body size, age, number of whelpings or litter size and as well by various environmental factors (p ≤ 0.05) such as shelter and food alongside various concurrent pathologies (p ≤ 0.05).

KEYWORDS: mastitis, bitches, lactation, epidemiology


CLINICAL CASE

RABIA LA VACĂ – CAZ CLINIC

COW’S RABIA – CLINICAL CASE

Andrei Tudose1 , Dan Eugen Gîscă2, Ana Tudose3

1.Cabinet Medical Veterinar Individual, Localitatea Mihail Kogălniceanu, Județul Galați, 2. Cabinet Medical Veterinar Individual, Localitatea Vânători, Județul Galați, 3. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați, strada Cezar nr 8bis

REZUMAT

Descrisă pentru prima dată în mileniul doi Î. Hr. în Mesopotamia. Cauza: Virusul de rabie (familia Rhabdoviridae, geniul Lyssavirus). Gazde afectate: Toate animalele cu sânge cald. Gazdele puternic susceptibile sunt: lupii, vulpile, coioții, șacalii, câinii, bovinele, ratonii, sconcșii, liliecii și mangustele. Gazde moderatsusceptibile pot fi: pisicile, dihorii, primatele, oile, caprele și caii. Distribuția geografică: Rabia clasică (genotipul 1) se găsește în toată lumea, cu excepția Taiwanului, Australiei, Noii Zeelande, Islandei, Regatului Unit, Japoniei, majoritatea Europei de vest, Fiji, Hawai și Guam. Semne clinice majore: febră, letargie, modificări comportamentale, dilatația pupilelor, ataxie, pareză sau paralizie motor neuron (incluzând mușchii de masticație), semne vestibulare (incluzând o înclinare a capului), disfagie, afonie, tremur, convulsii, ptialism. Diagnostic diferențial: infecție virală răpciugă; infecție virală West Nile; infecție virală encefalită cabalină; meningoencefalită bacteriană, protozoară sau fungică; toxine, cum ar fi stricnina; traumă a sistemului nervos central; neoplazie spinală; meningoencefalită granulomatoasă. Semnificația pentru sănătatea publică: Rabia este o zoonoză letală și câinii sunt un rezervor natural principal al virusului. În Statele Unite, majoritatea rabiei umane este asociată cu contactul cu lilieci. (1)

CUVINTE CHEIE: rabia, vacă, zoonoză

ABSTRACT

First described: Circa the second millenium BC, Mesopotamia. Cause: Rabies virus (Family Rhabdoviridae, Genus Lyssavirus). Affected hosts: All warm-blooded animals. Highly susceptible hosts include wolves, foxes, coyotes, jackals, dogs, cattle, raccoons, skunks, bats and mongooses. Moderately susceptible hosts can include cats, ferrets, primates, sheep, goats and horses. Geographic distribution: Classic (genotype 1) rabies is found worldwide except for Taiwan, Australia, New Zealand, Iceland, the United Kingdom, Japan, most of western Europe, Fiji, Hawaii and Guam. Major Clinical Signs: Fever, lethargy, behavioral changes, pupillary dilatation, ataxia, lower motor neuron paresis or paralysis (including the muscles of mastication), vestibular signs (including a head tilt), dysphagia, dysphonia, tremors, seizures, ptyalism. Differential Diagnoses: Distemper virus infection; West Nile virus infection; equine encephalitis virus infection; bacterial, protozoal or fungal meningoencephalitis; toxins such as strychnine; central nervous system trauma; spinal neoplasia; granulomatous memningoencephalitis. Public Health Significance: Rabies is a deadly zoonosis and dogs are a major natural reservoir of the virus. In the United States, most human rabies is associated with bat contact. (1)

KEYWORDS: rabies, cow, zoonosis


REVIEW

UPDATE ÎN PAPILOMATOZA CUTANATĂ BOVINĂ: NOUTĂȚI ȘI ABORDĂRI TERAPEUTICE

UPDATE IN BOVINE CUTANEOUS PAPILLOMATOSIS: NEWS AND THERAPEUTICALLY APPROACH

Florentina Daraban-Bocăneți, Oana Irina Tănase, Elena Velescu, Constantin Daraban

Departamentul Sănătate Animală Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, 700489, România

REZUMAT

Prezentul articol prezintă date din literatură cu privire la infecția cu papilomavirusuri la bovine, pornind de la importanța economică a bolii pentru efectivul de bovine, importanța pentru sănătatea publică și atingând abordările terapeutice eficiente existente și aplicabile la ora actuală. În plus, sunt descrise clinic cele mai relevante caracteristici ale bolii.

CUVINTE CHEIE: papilomatoză, BPV, regresie, autovaccin

ABSTRACT

This review aims to present the latest data regarding the bovine papillomavirus infection from the literature, beginning with the disease economic significance for the bovine livestock, its public heath significance and achieving the effective therapeutic approaches that are currently available and applicable. In addition, there are described the most relevant clinical features of the disease.

KEYWORDS: papillomatosis, BPV, regression, autogenous vaccine